راهکارهای مدیریت بازاریابی و تبلیغات


مدیریت بازاریابی / پایش تبلیغات

سیستم مدیریت بازاریابی / پایش تبلیغات به مدیریت امور بازاریابی و تبلیغات و بررسی و پایش آنها می پردازد.

در نگاه کلی این سیستم از ابتدای بودجه ریزی برای امور تبلیغاتی در یک شرکت تا سطوح برند ها و کالاها و فعالیت ها و در نهایت زمانبندی های اجرای آن شروع به چرخه خود نموده و سپس با بررسی و ثبت اطلاعات کمپین های مختلف که منشاء تمامی عملیات مارکتینگ می باشند ادامه پیدا نموده و آن ها را تا اطلاعات قرارداد ها و فعالیت ها و ملزومات متراتب به هر کمپین و هزینه های آن از پیش بینی تا هزینه های تمام شده هر بخش پی میگیرد و این قابلیت را خواهد داشت که جزئیات تمامی فعالیت های اجرا شده را در خود نگهداری نموده و در تمامی بخشها از اطلاعات مستر شده در سامانه های مختلف سازمان استفاده نماید.

هدف اصلی این سیستم شفاف سازی و قابل اندازه گیری نمودن تمامی فعالیت های انجام شده تا سطح کالا می باشد که مجموعه را در جهت اخذ تصمیمات مورد نظر در این راستا کمک نماید.

 

گزارشات آماری / تحلیلی

  • BI پایش تبلیغات

  • BI پایش تبلیغات رقبا (پایش رسانه)

داشبورد مدیریتی جهت گزارشگیری از شاخص هایی نظیر اطلاعات مبالغ، زمان، نام شبکه و نوع تبلیغات رسانه ای انجام شده برای انواع محصولات و سایر رقبا

 

  • BI اندازه بازار

داشبورد مدیریتی جهت گزارش گیری از شاخص‌های اندازه بازار، سهم بازار، میزان رشد و...

 

  • BI تحقیقات بازار

داشبورد مدیریتی جهت گزارش گیری از شاخص‌های رقابتی محصولات شرکت های تولیدی در بازار با توجه به داده پیش بینی شده

 

  • BI ساماندهی مشتریان

داشبورد مدیریتی به منظور رؤیت گزارش های مرتبط با مشتریان، نظیر صحت اطلاعات مشتریان، مبالغ فروش به مشتری ها، تعداد مشتریان، اطلاعات مرتبط به فاکتورهای مشتریان، اطلاعات گروه های مشتریان، تعداد مشتری متمایز و ...