هیأت مدیره
دکتر مهدی فضلی

دکتر مهدی فضلی

رئیس هیات مدیره

مهندس محمد شرکت بزازان

مهندس محمد شرکت بزازان

عضو هیات مدیره

دکتر حسن عباسی

دکتر حسن عباسی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

دکتر روح اله رجبی

دکتر روح اله رجبی

عضو هیات مدیره
Rajabi.Rouhollah@Golrang.com

مهندس مُنا شریفی

مهندس مُنا شریفی

مدیر منابع انسانی و عضو هیات مدیره
Sharifi.Mona@Golrang.com

مهندس فواد جاودان خرد

مهندس فواد جاودان خرد

مدیر ERP  و عضو هیات مدیره
Javdan.Foad@Golrang.com

چارت سازمانی