هیئت مدیره
دکتر مهدی فضلی

دکتر مهدی فضلی

رئیس هیئت مدیره

علیرضا کیان پور

علیرضا کیان پور

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

چارت سازمانی

چارت سازمانی گلرنگ سیستم