هیأت مدیره
دکتر مهدی فضلی

دکتر مهدی فضلی

رئیس هیات مدیره

مهندس محمد شرکت بزازان

مهندس محمد شرکت بزازان

عضو هیات مدیره

دکتر حسن عباسی

دکتر حسن عباسی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

دکتر روح اله رجبی

دکتر روح اله رجبی

عضو هیات مدیره

مهندس علی کاشانی

مهندس علی کاشانی

 معاونت تکنولوژی های نوین و عضو هیات مدیره

مهندس مُنا شریفی

مهندس مُنا شریفی

مدیر منابع انسانی و عضو هیات مدیره

مهندس فواد جاودان خرد

مهندس فواد جاودان خرد

عضو هیات مدیره

چارت سازمانی

چارت سازمانی گلرنگ سیستم