وب سایت و شیرپوینت

وب سایت و شیرپوینت

واحــد شــیرپوینت بــه عنــوان یــک راهــکار ســازمانی مکمــل، 
جهــت سیســتمی کــردن فرآیندهــای ســازمانی کار خــود را از 
سـال 94 آغـاز کـرد.

اطلاعات بیشتر